Všeobecné užívateľské, obchodné a reklamačné podmienky webovej stránky www.handraren.sk

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne www.handraren.sk je fyzická osoba Michal Chochuľ, IČO: 50102443, č. živnostenského registra 580-57148, ďalej len prevadzkovateľ.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava


Článok I

Základné pojmy

Pre účely týchto Všeobecných užívateľských, obchodných a reklamačných podmienok webovej stránky www.handraren.sk sa pod pojmom:

Prevádzkovateľ

sa rozumie fyzická osoba Michal Chochuľ, ktorá pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky umiestnenej na doméne www.handraren.sk koná vo svojom mene a na svoj účet v rámci svojej podnikateľskej činnosti,

Užívateľ

rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom registrácie vytvorila Užívateľské konto na Webovej stránke a vyjadrila súhlas s týmito VOP

Webová stránka

rozumie internetová stránka umiestnená na doméne www.handraren.sk, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ poskytuje vo svojom mene a na svoj účet Služby Webovej stránky v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Služby Webovej stránky alebo Služby

rozumejú aktuálne funkcie Webovej stránky, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom bezodplatne alebo s nárokom na odplatu

Objednávka

rozumie právny úkon, ktorým Užívateľ v zmysle pokynov uvedených na Webovej stránke vyjadruje svoju vôľu, aby mu Prevádzkovateľ poskytol spoplatnené Služby Webovej stránky

Cena

rozumie celková cena za poskytnutie spoplatnenej Služby Webovej stránky vyplývajúca z Objednávky vrátane DPH a akýchkoľvek ďalších daní, poplatkov a dodatočných nákladov

VOP

rozumejú tieto Všeobecné užívateľské, obchodné a reklamačné podmienky webovej stránky www.handraren.sk

Registrácia

rozumie vytvorenie používateľského konta na Webovej stránke a vyjadrenie súhlasu s týmito VOP


Článok II

Všeobecné ustanovenia


 1. Tieto VOP upravujú:


 • podmienky poskytovania a užívania Služieb Webovej stránky a


 • práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa (ďalej spolu aj „zmluvné strany“) súvisiace s poskytovaním a užívaním Služieb Webovej stránkyČlánok III

Poskytovanie a užívanie bezodplatných Služieb Webovej stránky


1. Účelom Webovej stránky je vytvorenie online burzy ošatenia, obuvi a módnych doplnkov.


2. Za týmto účelom Prevádzkovateľ prostredníctvom Webovej stránky ponúka širokej verejnosti s tým súvisiaci elektronický obsah (články, blogy, videokomentáre, rezenzie alebo akýkoľvek ďalší obsah súvisiaci s ošatením, obuvou alebo módnymi doplnkami) a on-line priestor, ktorý registrovaným Užívateľom umožňuje bezodplatne užívať Služby Webovej stránky pre účely inzercie, diskusie a komunikácie s ostatnými registrovanými Užívateľmi prostredníctvom súkromnej elektronickej pošty alebo prostredníctvom verejne prístupných sekcií Webovej stránky (napr. diskusné fórum, komentovanie inzerátov atď.).


Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, dodávku, zaplatenie dohodnutej ceny, ani akékoľvek ďalšie splnenie povinnosti Užívateľov, ktoré im vyplývajú z dohody o predaji, výmene alebo darovaní ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov, ktorú medzi sebou uzavreli prostredníctvom Služieb Webovej stránky.


3. Verejne prístupný obsah Webovej stránky je tvorený Prevádzkovateľom alebo ním poverenými osobami a rovnako tak Užívateľmi formou odovzdávania alebo tvorenia obsahu Webovej stránky prostredníctvom Služieb Webovej stránky (inzeráty, komentáre, diskusné fórum atď.).


Okrem poskytovania verejne prístupného obsahu Webovej stránky Prevádzkovateľ zabezpečuje aj súkromnú elektronickú písomnú komunikáciu medzi Užívateľmi. Takáto komunikácia sa považuje za prísne dôvernú a Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za jej obsah.


4. Užívateľ súhlasom s týmito VOP vyhlasuje, že dovŕšil 15 rokov veku, a že je oprávnený v plnom rozsahu disponovať s obsahom (najmä fotografie a obrázky, ale aj akýkoľvek iný obsah tvorený Užívateľmi), ktorý odovzdal Prevádzkovateľovi na zverejnenie z titulu autorstva, majetkových práv alebo licencie na použitie a že tento obsah nie je zaťažený právami tretích osôb, ktoré sú alebo môžu predstavovať prekážku zverejnenia na Webovej stránke.


5. Registráciou na Webovej stránke a vyjadrením súhlasu s týmito VOP Užívateľ získava prístup ku kompletnému obsahu Webovej stránky určenému na zobrazovanie registrovaným Užívateľom a všetkým aktuálne poskytovaným bezodplatným Službám Webovej stránky, najmä:


a) pridávanie inzerátov na predaj, výmenu alebo darovanie ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov


b) komentovanie inzerátov alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu Webovej stránky, ktorý je možné komentovať


c) sprístupňovanie a aktívna účasť na diskusnom fóre


d) využívanie súkromnej elektronickej pošty medzi registrovanými Užívateľmi a


e) všetky ďalšie vyhľadávacie, informačné, kategorizačné alebo akékoľvek ďalšie aktuálne poskytované bezodplatné Služby Webovej stránky (napr. funkcia „obľúbené“, „upozornenia“, „kto ma sleduje“, „konverzácie“, „koho sledujem“ atď.).


6. Poskytovanie bezodplatných Služieb Webovej Stránky nie je nárokovateľné. Prevádzkovateľ Webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť rozsah alebo formu poskytovania bezodplatných Služieb Webovej stránky. Vo vzťahu k odovzdanému obsahu Užívateľ v tejto súvislosti vopred vyjadruje svoj súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s Užívateľom odovzdaným obsahom spôsobom zodpovedajúcim zmene alebo zrušeniu bezodplatných Služieb Webovej stránky podľa tohto bodu. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadnú zmenu alebo zrušenie súkromnej elektronickej pošty.


7. Prevádzkovateľ pri poskytovaní bezodplatných Služieb Webovej stránky zabezpečuje automatizované zverejňovanie obsahu odovzdaného Užívateľmi.


8. Odovzdaním obsahu nedochádza k prevodu majetkových, dispozičných ani akýchkoľvek iných práv odovzdanému obsahu z Užívateľa na Prevádzkovateľa. Užívateľ je aj po odovzdaní v celom rozsahu oprávnený na dispozíciu s odovzdaným obsahom v rámci Služieb Webovej stránky, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje. Užívateľ je oprávnený rozhodovať o tom, či má byť ním odovzdaný obsah zverejnený, ako dlho má byť zverejnený a v akej forme; uvedené sa však žiadnym spôsobom nedotýka práva Prevádzkovateľa odstraňovať a kategorizovať obsah Webovej stránky tvorený Užívateľmi v zmysle ustanovení čl. IV a bodu 6 tohto článku.


Článok IV

Podmienky inzercie, diskusné fórum, komentáre a ostatný obsah Webovej stránky tvorený Užívateľmi


1. Užívateľ sa súhlasom s týmito VOP zaväzuje odovzdávať len taký obsah, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami, etickými princípmi a týmito VOP.


Užívateľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a dokumentu z názvom „Desatoro Handrárne“, ktorý je voľne dostupný na Webovej stránke (viď pätička Webovej stránky)


Pri odovzdávaní alebo tvorení obsahu Webovej stránky sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať zákaz odovzdávania alebo tvorenia obsahu s komerčným, obchodným alebo reklamným charakterom, zákaz akejkoľvek propagácie alebo uvádzania hypertextových linkov na obdobne zamerané on-line burzy ošatenie, obuvi alebo módnych doplnkov a zákaz akejkoľvek propagácie alebo uvádzania hypertextových linkov na e-shopy ponúkajúce predaj alebo inú formu dodávky oblečenia, obuvi alebo módnych doplnkov. Užívateľ sa registráciou zaväzuje dodržiavať zákaz užívania Webovej stránky pre účely výkonu alebo propagácie svojej podnikateľskej činnosti alebo podnikateľskej činnosti osôb, ktoré sú s Užívateľom majetkovo alebo personálne prepojené.

Užívateľ je oprávnený pridávať len inzeráty na predaj, výmenu alebo darovanie ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov, ktoré má Užívateľ v čase pridania inzerátu vo svojom vlastníctve alebo oprávnenej držbe s oprávnením na darovanie, predaj alebo výmenu. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje dodržiavať zákaz pridávania inzerátov na predaj, výmenu alebo darovanie ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov, ktoré (i) sa v čase pridania inzerátu nenachádzajú v jeho vlastníctve alebo oprávnenej držbe s oprávnením na darovanie, predaj alebo výmenu, (ii) s ktorými nie je v čase pridania inzerátu oprávnený nakladať, (iii) ktoré má v úmysle zadovážiť od tretej osoby v prípade prejavenia záujmu o inzerovanú ponuku iným Užívateľom alebo, (iv) ktoré má záujem dodať inému Užívateľovi v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti.


Užívateľ sa pri odovzdávaní obsahu za účelom zverejnenia na Webovej stránke zaväzuje rešpektovať zákaz osočovania, urážania, ohovárania alebo tvorenia akéhokoľvek iného nežiadúceho obsahu Webovej stránky, ktorý nesúvisí s účelom Webovej stránky podľa čl. III ods. 1, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami, etickými princípmi, sociálnymi normami, pravidlami slušného správania, poškodzuje dobrú povesť alebo dôstojnosť ostatných Užívateľov alebo tretích osôb, alebo akokoľvek inak poškodzuje plynulý chod a fungovanie Webovej stránky.


Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz zavádzania a / alebo vedome nepravdivého informovania o stave, kvalite a / alebo značke ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov, ktoré ponúka na predaj, výmenu alebo darovanie prostredníctvom inzerovania na Webovej stránke.

V prípade ak Užívateľ spolu s inzerátom pridáva aj fotografiu ošatenia, obuvi alebo módneho doplnku zaväzuje sa zabezpečiť, že fotografia pridaná spolu s inzerátom zachytáva aktuálny stav ošatenia, obuvi alebo módneho doplnku, ktorý ponúka na predaj, výmenu alebo darovanie prostredníctvom inzerovania na Webovej stránke.


Obsahom inzerátu môže byť len ponuka na predaj, darovanie alebo výmenu 1 ks ošatenia, obuvi alebo módneho doplnku. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje dodržiavať zákaz inzerovania ponuky na predaj, výmenu alebo darovaniu 2 ks oblečenia, obuvi (t. zn. 2 párov) alebo módnych doplnkov jediným inzerátom.


Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje dodržiavať zákaz duplicitnej inzercie identickej ponuky. Za identickú ponuku sa pritom považuje ponuka na predaj, ponuka na výmenu a ponuka na darovanie toho istého kusu ošatenia, obuvi alebo módneho doplnku. V prípade, ak má Užívateľ v úmysle ponúknuť prostredníctvom inzerátu ošatenie, obuv alebo módny doplnok na predaj alebo aj výmenu alebo aj darovanie (prípadne akúkoľvek inú kombináciu), je povinný tak urobiť jediným inzerátom, ktorého obsah bude zodpovedať zamýšľanej ponuke.


2. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť z Webovej stránky obsah odovzdaný Užívateľom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami bodu 1 tohto článku. V prípade opakovaného porušovania povinností Užívateľa podľa bodu 1 tohto článku je Prevádzkovateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení oprávnený blokovať registrovaného Užívateľa, t. zn. zrušiť jeho registráciu a používateľské konto a ukončiť poskytovanie Služieb Webovej stránky v prospech blokovaného Užívateľa.


Užívateľ je povinný odovzdávať obsah do vecne súvisiacich sekcií Webovej stránky. V opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený presunúť obsah odovzdaný Užívateľom do príslušnej kategórie, resp. sekcie Webovej stránky.


3. Prevádzkovateľ zabezpečuje automatizované zverejňovanie inzerátov na predaj, výmenu alebo darovanie ošatenia, obuvi alebo módnych doplnkov v poradí, v akom boli odovzdané registrovanými Užívateľmi za účelom zverejnenia na Webovej stránke; uvedené sa žiadnym spôsobom nedotýka služby TOP - ovanie inzerátov podľa čl. V týchto VOP a práva Prevádzkovateľa odstrániť nevhodný obsah podľa bodu 2 tohto článku.Článok V

Osobné údaje a ich ochrana


 1. Registráciou a vyjadrením súhlasu s týmito VOP Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré Užívateľ odovzdal Prevádzkovateľovi za účelom zverejnenia na Webovej stránke v procese svojej registrácie alebo pri užívaní Služieb Webovej stránky. Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu oprávnený spracúvať osobné údaje formou ich zverejňovania a / alebo sprístupňovania na Webovej stránke a ďalej formou ich zhromažďovania, zálohovania, likvidácie alebo akýchkoľvek ďalších spracovateľských operácií, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s prevádzkovaním a riadnym fungovaním Webovej stránky, resp. Služieb Webovej stránky. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto bodu alebo si uplatniť akékoľvek ďalšie práva dotknutej osoby vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Užívateľa sa v praxi realizuje najmä odstránením obsahu odovzdaného Užívateľom za účelom zverejnenia na Webovej stránke prostredníctvom na to určených funkcií, resp. Služieb Webovej stránky. V prípade ak takéto funkcie alebo Služby Webovej stránky nie sú Prevádzkovateľom aktuálne zabezpečené, odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa realizuje oznámením o odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov v písomnej alebo elektronickej forme na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v záhlaví týchto VOP.


 1. Užívateľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ alebo rovnakou formuláciou potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.


Užívateľ potvrdzuje, že bol Prevádzkovateľom pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:


 1. identifikačných údajoch Prevádzkovateľa,
 2. účele spracúvania osobných údajov,
 3. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 4. ďalších informáciách potrebných pre Užívateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že


 • Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa, ktoré mu Užívateľa neodovzdal za účelom zverejnenia na Webovej stránke poskytne tretím stranám len v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a


 • Prevádzkovateľ poučil Užívateľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.


 1. Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:


 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


 1. Užívateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:


 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.Článok VI

Záverečné ustanovenia


 1. Na právne vzťahy týmito VOP neupravenými sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.


 1. Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.


 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia a obsah týchto VOP. O takejto jednostrannej zmene je povinný vyrozumieť Užívateľa, a to spolu s informáciou o možnosti odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny VOP.


 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2016.